MIMISHOP

PROVOZNÍ PODMÍNKY SERVERU

1. Úvodní ustanovení
Následující podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek www.mimishop.cz třetími osobami. Poskytovatelem internetového serveru www.mimishop.cz  je Affectio, s.r.o., (dále "jen" provozovatel).

Mimishop.cz je programové řešení poskytující prodávajícímu uživateli provoz elektronického obchodu pro účely prodeje zboží a služeb prostřednictvím veřejné počítačové sítě Internet. Poskytovatel se zavazuje poskytnout nevýhradní oprávnění k užívání tohoto softwarového řešení uživateli způsobem a v rozsahu specifikovaném těmito Provozními podmínkami.

2. Obsah
Uživateli těchto stránek jsou jednak fyzické osoby nepodnikající, zaregistrování za účelem nákupu od jednotlivých prodejců, a dále komerční prodejci, nabízející věci komerční povahy a vlastnící k prodeji patřičné oprávnění. Pro zřízení eshopu je nutné vlastnit platné oprávnění k podnikaní (živnostenský list, aj.)
Veškerý obsah serveru a informace na tomto serveru mají pouze informační charakter, ne zavazující či doporučující. Provozovatel považuje získané informace za důvěryhodné. Provozovatel ale neodpovídá a neručí za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu zveřejněných informací. Obsah těchto stránek bude průběžně a dle potřeby aktualizován a doplňován. Provozovatel si také vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu v obsahu serveru a jeho jakékoliv části a to bez předchozího upozornění (se zachováním původní funkčnosti).

 

3. Práva a povinnosti uživatelů serveru

Na server je zakázáno vkládat :
- zboží, jehož koupě, nabídka nebo prodej porušuje práva k duševnímu vlastnictví třetích osob (např. autorská práva nebo práva na ochranu uměleckých výkonů, práva k ochranné známce, vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory) jakož i jiná práva třetích osob (např. právo na vlastní podobu, práva na ochranu jména a osobnosti), - padělky, kopie a napodobeniny světových značek
- zboží nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami a jiné zboží, jehož prodej je zakázán podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
- zboží u kterého byl porušen obal a mění pak dobu spotřeby (otevřené potraviny, dětská strava, doplňky)
- zboží sloužící propagandě a podněcování k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel,
- zboží obsahující dětskou pornografii,
- zboží ohrožující fyzický, psychický nebo mravní vývoj mládeže,
- zbraně a střelivo ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních,
- zboží bez kolkových známek, jestliže právní předpisy označení kolkovými známkami pro zboží vyžadují,
- radioaktivní látky, jedovaté a explozivní látky a jiné chemikálie ohrožující zdraví,
- jakákoliv a chráněné rostliny, výrobky a přípravky z chráněných živočišných druhů a rostlin a preparáty z nich, - lidské orgány,
- cenné papíry, nástroje peněžního trhu a finanční nástroje, úvěry, půjčky, a jiné finanční deriváty,
- zboží, jehož držení neodporuje právním předpisům, ale jehož používání je zakázáno,
- drogy a omamné látky,
- léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, v rozsahu omezení daným právními předpisy.

 

4. Vyloučení odpovědnosti a záruk

a) Užívání serveru je pouze na vlastní riziko a odpovědnost.

b) Poskytovatel je oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit softwarové řešení, vždy ale tak, aby byla zachována původní funkčnost softwarového řešení a aby nebyl dotčen účel poskytované služby.

c) Uživatel bere na vědomí, že internetový obchod obsahuje rizika, která spočívají v povaze používaného média. Je si vědom toho, že identifikace uživatelů na internetu je komplikovaná a provozovatel přes bezpečnostní opatření nemůže zaručit, že některý uživatel neuvedl či neuvádí provozovateli nebo ostatním uživatelům nepravdivé osobní údaje. Uživatel je proto povinen sám ověřit identitu svého smluvního partnera. Provozovatel serveru neodpovídá za správnost identifikačních údajů uživatelů.

d) Provozovatel, jeho dodavatelé a osoby spolupracující na tomto serveru, nebudou v žádném případě odpovídat za škody přímé či nepřímé jakéhokoliv druhu (včetně škod, které jsou důsledkem ušlých zisků nebo přerušení obchodů ) způsobené užíváním tohoto serveru, nebo neschopnosti užívaní tohoto serveru, jakéhokoliv webového serveru, na který odkazují tyto stránky, bez ohledu na to, zda byl či nebyl provozovatel na možnost vzniku těchto škod upozorněn.

e) Provozovatel také nezodpovídá za věcnost, správnost či pravdivost dalších odkazů, a také nezodpovídá za jakékoliv případné škody tímto užíváním vzniklé, na které se je možno připojit prostřednictvím odkazů uvedených na bazaru. Provozovatel nezaručuje optimální připojení na internetový portál. Provozovatel rovněž nezodpovídá či neručí za jakoukoliv část či obsah informací uvedených ve formě nabídky, reklamy či inzerce nebo obdobných zveřejnění, které jsou uvedeny na internetovém portálu třetími osobami.

f) Provozovatel serveru může, ale není povinen, monitorovat nebo kontrolovat kterékoliv části serveru, kam uživatelé přenášejí nebo zasílají svá sdělení nebo kde komunikují výhradně mezi sebou, včetně, ale bez omezení, diskusních skupin, vzkazů či jiných uživatelských fór, a obsah jakéhokoliv z takových sdělení. Provozovatel serveru si rovněž vyhrazuje právo na ukončení registrace uživatelům v připadě registrací na jinou osobu za účelem obcházení blokací uživatele (pro negativní hodnocení, neuhrazené závazky, nezaslané zboží). Týká se to např. rodinných příslušníků. Pokud bude zjištěna jakákoliv spojitost nové registrace s již zablokovanou registraci, bude i nový uživatel zablokován.

g) Provozovatel si vyhrazuje právo inzerce kdykoli přerušit či ukončit, vyřadit nabízené zboží, jakýkoliv obsah daného uživatele (příspěvky do diskuse, hodnocení, vtipy atd.)či samotného uživatele ze systému, odepřít uživateli přístup na stránky a to zejména z důvodu poškozování poskytovatele, jiného uživatele nebo porušení některého ustanovení těchto podmínek. Provozovatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody způsobené přerušením registrace uživatele. V případě závažného porušení pravidel serveru (poškození jiných uživatelů, neuhrazení závazků či nezaslání věcí) souhlasí uživatel se zveřejněním svého jména v tzv. "Černé listině". V případě porušení pravidel a zablokování účtu se nevrací uhrazené poplatky za členství. Za porušení pravidel se považuje i neúplná či smyšlená registrace bez vyplnění všech řádných údajů. V případě nevyplnění pravdivých údajů může být účet pozastaven případně zcela odstraněn.

Poplatky za členství budou vráceny pouze ve vážných případech (např. dlouhodobá nemoc nebo jiné závažné důvody) po vzájemné dohodě. Je možné zbývající členství převést po dohodě na jiného inzerenta.
h) Poskytovatel je oprávněn poskytnout jakékoliv údaje o uživatelích serveru orgánům činným v trestním řízení.

i) Provozovatel však nebude žádným způsobem nést odpovědnost v souvislosti s obsahem jakéhokoliv takového sdělení, ať už by měla taková odpovědnost vzniknout na základě zákonů týkajících se autorských práv, ochrany před pomluvami, ochrany soukromí, na základě zákonů proti pornografii či jiným způsobem. Provozovatel si ponechává právo odstranit zprávy, které obsahují jakýkoliv materiál, který by provozovatel považoval za urážlivý, nactiutrhačný, neslušný nebo jinak nepřijatelný. V případě zjištění nevhodného chování uživatele, jako jsou urážky, nadávky a napadání jakéhokoliv uživatele serveru, zasílány v jakékoliv podobě, ať již pomoci emailu nebo vzkazů a jiných komunikačních nástrojů na tomto serveru, může být uživatel zablokován !

j) Provozovatel je pouze zprostředkovatelem kontaktu mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá žádné záruky za kvalitu, původ či legalitu prodávaného zboží, ani za jeho upotřebitelnost k účelu, k němuž je určen. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Odpovědnost za dodání, odebrání a zaplacení zboží je plně na prodávajícím a kupujícím. Případné reklamace zakoupeného zboží prostřednictvím serveru nelze uplatňovat u provozovatele, ale výhradně u prodávajícího.

k) Platné zákony nemusí umožňovat vyloučení či omezení odpovědnosti za náhodné či následné škody, takže tato vyloučení nebo omezení se na vás nemusí vztahovat.


6. Autorská práva
a) Je zakázáno jakékoliv další šíření či kopírování obsahu internetového systému nebo jakékoliv jeho části a to jakoukoliv elektronickou, písemnou či ústní formou bez výslovného písemného souhlasu provozovatele. Je dále zakázáno zahrnutí nebo zpracování obsahu internetového systému či jeho části do jakéhokoliv dokumentu. Je také zakázáno jakékoliv narušení či zásah do technického nebo obsahového charakteru internetového portálu. Je zakázáno pro svou inzerci využívat fotografií pořízených jinými uživateli serveru za účelem prodeje své vlastní věci. Toto omezení se vztahuje i na fotografie umístěných na jiných stránkách (např. elektronické katalogy, stránky výrobců a pod). Pro využití těchto fotografií je nutný souhlas autora fotografie.

b) Všechny názvy, loga a obchodní značky uvedené na těchto stránkách mohou být vlastnictvím uvedených společností. Hlavní důraz je kladen na fakt, aby nebylo pod ochrannými známkami prodáváno zboží, které není originální a jedná se o padělek. Uživatel, který prodává či inzeruje pomocí těchto stránek padělky, se může vystavit možnosti trestního stíhání danými společnostmi. Uživatel nese veškerou odpovědnost za zneužití ochranných známek.

c) Ochranné známky
Uvedené produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo servisními známkami příslušných vlastníků.

d) Provozovatel serveru si může u prodávajícího vyžádat doklad o nabytí věci v případě, že je vloženo zboží, u kterého není prokazatelná originálnost výrobku.Tento doklad může být zaslán v elektronické podobě a slouží pouze jako ochrana kupujících před nákupem padělků. Pokud uživatel nepředloží tento doklad, je provozovatel oprávněn jeho zboží odstranit, případně omezit prodávajícího.

 

7. Závěrečná ustanovení

a) Tato Pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Pravidla mohou být průběžně upravovány či jinak pozměňovány bez předchozího upozornění.

b)Je v zájmu uživatele sledovat průběžně tyto podmínky. Pokud uživatel užívá stránky i po změně těchto podmínek, má se za to, že se změnami souhlasí.

8. Řešení sporů Veškeré majetkové spory mezi Provozovatelem a Uživatelem vyplývající z Provozních podmínek nebo s ní související budou s vyloučením pravomoci obecných soudů řešeny v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., před jediným rozhodcem určeným Arbitrážním soudem České republiky o.s. se sídlem v Praze. Rozhodce bude určen a rozhodčí řízení bude vedeno dle Rozhodčího řádu Arbitrážního soudu České republiky, o.s., který je dostupný na www.rozhodcidolozka.cz.

 

Poslední změna : 9.4.2009