PROVOZNÍ PODMÍNKY SERVERU

Podmínky pro užívání služby Mimishop

I. Úvodní ustanovení

1. Následující podmínky upravují užívání služby Mimishop. Poskytovatelem služby Mimishop (dále jen Služba) je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 19490, se sídlem Komunardů 1584/42, Praha 7, 170 00 (dále jen Provozovatel).

2. Služba Mimishop umožňuje uživateli (dále jen Uživatel) provoz elektronického obchodu (dále jen e-shop) pro účely prodeje zboží a služeb prostřednictvím veřejné počítačové sítě internet. Součástí Služby je

 1. poskytnutí licence k počítačovému programu umožňujícímu provoz a správu e-shopu (dále jen Software)
 2. provoz e-shopu na serveru užívaném Provozovatelem, včetně vedení databází potřebných pro provoz e-shopu; rozsah funkcí e-shopu a struktura a rozsah databází závisí na Software a Provozovatel je oprávněn je měnit
 3. zpřístupnění nabídky e-shopu včetně členění po kategoriích a informace o akčních nabídkách, slevách a výprodeji na stránce mimishop.cz (dále jen Rozhraní Služby)
 4. poskytnutí internetové domény 3. řádu v doméně 2. řádu mimishop.cz pro provoz e-shopu, v případě, že o to Uživatel projeví zájem (Uživatel může provozovat v rámci Služby e-shop pod vlastní doménou).

II. Vznik smlouvy

1. Akceptací těchto Podmínek pro užívání služby Mimishop (dále jen Podmínky) uzavírá Uživatel s Provozovatelem smlouvu o poskytování Služby Provozovatelem Uživateli (dále jen Smlouva).

2. Způsob uzavření Smlouvy a údaje požadované pro uzavření Smlouvy, jakož i pro komunikaci při užívání Služby stanoví Provozovatel. Provozovatel je oprávněn pravidla pro přístup do Služby měnit.

III. Poskytování Služby

1. Provozovatel poskytuje Uživateli nevýhradní licenci k Software po dobu trvání Smlouvy.

2. Uživatel není oprávněn postoupit licenci ani udělit podlicenci k Software jiné osobě.

3. Licence k Software je udělena na dobu trvání Smlouvy.

4. Software je Uživateli zpřístupněn prostřednictvím k tomu určeného rozhraní v síti internet, Software nebude Uživateli poskytnut na fyzickém nosiči, ani mu nebude umožněno stáhnout si jeho elektronickou kopii. Uživatel není oprávněn Software jakkoli upravovat, kopírovat, překládat ani studovat nebo analyzovat jeho zdrojový kód.

5. Uživatel bude provozovat e-shop na serveru Provozovatele. Provozovatel určí technické parametry a umístění serveru a parametry pro jeho připojení do sítě internet. Provozovatel bude v rámci Služby ukládat na serveru databáze potřebné pro provoz e-shopu. Provozovatel bude pro Uživatele zpracovávat osobní údaje jeho zákazníků jejich ukládáním do databáze. O tomto uzavírají Provozovatel a Uživatel současně s touto Smlouvou Smlouvu o zpracování osobních údajů.

6. Provozovatel je oprávněn omezit dostupnost serveru z technických důvodů (servis, aktualizace Software nebo jiného programového vybavení, změna hardware, údržba serveru) v rozsahu až 30. hodin v kalendářním měsíci. Provozovatel bude podle svých možností a podle možností svých dodavatelů a poskytovatelů servisních služeb omezovat dostupnost serveru přednostně v době od 02.00 do 04.00 hod.. O omezení dostupnosti serveru v souladu s tímto odstavcem není Provozovatel povinen Uživatele informovat předem.

7. V případě neplánované nedostupnosti serveru po dobu delší než 6 hodin bude Provozovatel informovat Uživatele o předpokládané době nedostupnosti a o ukončení této nedostupnosti.

IV. Rozhraní Služby

1. Provozovatel provozuje na internetové stránce mimishop.cz Rozhraní Služby, ze kterého mohou návštěvníci této stránky vstupovat do e-shopu. Rozhraní Služby umožňuje vyhledávání podle e-shopů, a vyhledávání napříč e-shopy.

2. Rozhraní Služby rovněž umožňuje zobrazování nabídek z jednotlivých e-shopů podle rozhodnutí Provozovatele. Provozovatel negarantuje zařazení e-shopu do těchto nabídek, ani počet jejich zobrazení.

V. Poskytnutí internetové domény

1. V případě, že o to Uživatel projeví zájem, poskytne mu Provozovatel pro provoz e-shopu doménu 3. řádu ve tvaru nazev e-shopu.mimibazar.cz.

2. Držitelem domény uvedené v odst. 1 tohoto článku je Provozovatel.

3. Provozovatel je oprávněn odmítnout takovou doménu, jejíž znění a/nebo užití je v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy, zejména

 1. doménu obsahující ochrannou známku jiné osoby nebo její část, její slovní vyjádření nebo takové označení, které je s takovouto ochrannou známkou zaměnitelné
 2. doménu, jejíž slovní význam je v rozporu s právními předpisy

VI. Užívání Služby

1. Uživatelem může být pouze osoba podnikající na základě příslušného živnostenského oprávnění. Pro zřízení e-shopu je nutné platné živnostenské oprávnění v souladu s platnými právními předpisy. Získání živnostenského oprávnění je povinností Uživatele a Provozovatel je oprávněn jednat při poskytování Služby v dobré víře, že Uživatel příslušné živnostenské oprávnění má.

2. Provozovatel rozhoduje o podobě Služby včetně Rozhraní Služby. Uživatel je odpovědný za podobu a veškerý obsah e-shopu využívajícího Službu a za obsah jeho nabídek zobrazených v Rozhraní Služby, Uživatel zejména odpovídá za pravdivost takto publikovaných informací (dále jen Informace) a za jejich soulad s právními předpisy.

3. Pokud mu nebude hodnověrným způsoben doložen opak, považuje Provozovatel Informace za důvěryhodné a neodporující právním předpisům. Provozovatel neodpovídá za případný rozpor Informací s právními předpisy nebo se skutečností, za neaktuálnost Informací a za jejich úplnost.

4. Služba a Rozhraní Služby mohou být na základě rozhodnutí Provozovatele průběžně a podle potřeby aktualizovány, doplňovány a upravovány, a to bez předchozího upozornění (se zachováním původní funkčnosti).

5. Uživatel nesmí pro e-shop použít název, jehož znění a/nebo grafické ztvárnění je v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy, zejména

 1. název obsahující ochrannou známku jiné osoby nebo její část, její slovní vyjádření nebo takové označení, které je s takovouto ochrannou známkou zaměnitelné
 2. název, jehož slovní význam, grafické ztvárnění nebo doprovodný grafický prvek je v rozporu s právními předpisy nebo s dobrými mravy

6. Služba nesmí být užita pro nabídku, prodej nebo koupi zboží

 1. jehož koupě, nabídka nebo prodej je v rozporu s právními předpisy
 2. jehož koupě, nabídka nebo prodej je s ohledem na konkrétní provedení tohoto zboží nebo s ohledem na způsob jeho prodeje v rámci Služby v rozporu s právními předpisy nebo s dobrými mravy
 3. jehož koupě, nabídka nebo prodej porušuje práva k duševnímu vlastnictví třetích osob (např. autorská práva nebo práva na ochranu uměleckých výkonů, práva k ochranné známce, vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory) jakož jiná práva třetích osob (např. právo na vlastní podobu, práva na ochranu jména a osobnosti), padělky, kopie a napodobeniny značkového zboží
 4. které je nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami
 5. u kterého byl porušen obal, nebo bylo překročeno datum doporučené spotřeby a v důsledku toho nelze garantovat jeho zdravotní nezávadnost nebo zachování původních vlastností
 6. sloužící k hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, k podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, nebo k podpoře nebo k propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka nebo k projevu sympatií k takovému hnutí
 7. zbraně a střelivo ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních
 8. bez kolkových známek, jestliže právní předpisy označení tohoto zboží kolkovými známkami vyžadují
 9. radioaktivní látky, jedovaté a explozivní látky a jiné chemikálie ohrožující zdraví
 10. jakékoli chráněné rostliny nebo živočichy, včetně jakéhokoli výrobku z nich nebo jakékoli jejich součásti
 11. cenné papíry, nástroje peněžního trhu a finanční nástroje, úvěry, půjčky, a jiné finanční deriváty
 12. drogy, omamné nebo psychotropní látky
 13. léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, v rozsahu omezení daném právními předpisy.

7. Užívání Služby je pouze na vlastní riziko a odpovědnost Uživatele. Provozovatel žádným způsobem nepřebírá závazky vyplývající z užívání Služby Uživatelem nebo vyplývající pro Uživatele. Případné reklamace zakoupeného zboží prostřednictvím e-shopu nelze uplatňovat u Provozovatele, ale výhradně u Uživatele.

8. Uživatel bere na vědomí, že provozování internetového obchodu obsahuje rizika, která spočívají v omezené možnosti identifikace osob. Uživatel současně bere na vědomí, že Provozovatel neprovádí žádnou identifikaci osob, které jsou zákazníky e-shopu.

9. Uživatel nesmí užívat Službu tak, aby tím poškozoval Provozovatele nebo jiného Uživatele.

10. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatele měnit hardwarové vybavení a softwarové řešení používané pro poskytování Služby, vždy ale tak, aby nebyl dotčen účel Služby.

11. Provozovatel v žádném případě neodpovídá za škodu (ani za ušlý zisk) vzniklou Uživateli nebo jiné osobě v důsledku užití Služby, nebo v důsledku nemožnosti užití Služby z jakéhokoli důvodu, bez ohledu na to, zda byl či nebyl Provozovatel na možnost vzniku těchto škod upozorněn. Provozovatel rovněž neodpovídá za škodu vzniklou Uživateli rozhodnutím Provozovatele o ukončení poskytování Služby v souladu s čl. VII odst. 4, nebo rozhodnutím o ukončení poskytování Služby konkrétnímu Uživateli v souladu s čl. VII odst. 1.

12. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli část či obsah informací uvedených ve formě nabídky, reklamy či inzerce nebo obdobných zveřejnění, které jsou uvedeny v Rozhraní Služby nebo v e-shopu.

13. Provozovatel může, ale není povinen, monitorovat nebo kontrolovat Rozhraní Služby a/nebo e-shop za účelem kontroly souladu jejich obsahu s právními předpisy a s dobrými mravy.

14. Provozovatel může v rámci Služby umožnit vedení diskuse nebo jiného vkládání obsahu třetími stranami do e-shopu Uživatelů

a) v rámci Služby nebo

b) prostřednictvím produktu nebo služby třetí strany, jejichž obsah se zobrazuje v rámci Služby.

15. Pokud Uživatel funkcionalitu uvedenou v odstavci 14 aktivuje, odpovídá v rozsahu daném právními předpisy za publikaci tohoto obsahu a zejména za včasné odstranění obsahu, který

 1. je v rozporu s právními předpisy České republiky
 2. obsahuje vulgární či obscénní výrazy, urážky, projevy agrese a ponižování
 3. obsahuje jakoukoli diskriminaci (zejména rasovou, národnostní, náboženskou, z důvodu pohlaví, zdravotního stavu) nebo její propagaci
 4. zasahuje do práva na ochranu osobnosti fyzických osob a do práva na ochranu názvu, pověsti a soukromí právnických osob

Uživatel nesmí sám obsah uvedený pod písmeny a) až e) tohoto odstavce v rámci e-shopu jakkoli publikovat.

16. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoli obsah uvedený pod písmeny a) až d) odst. 15 vložený třetí osobou nebo Uživatelem, a to i bez udání důvodů.

17. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat vkládání obsahu třetí straně nebo Uživateli, pokud opakovaně vkládá obsah uvedený pod písmeny a) až d) odst. 15.

18. Uživatel je povinen zabezpečit své registrační údaje a přístupové údaje poskytnuté pro zpřístupnění Služby před jejich zneužitím ze strany jiné osoby.

19. Uživatel je povinen užívat Službu takovým způsobem, aby z jejího užití nebyli vylučováni ostatní Uživatelé, aby jim nebylo ztěžováno užití Služby, a aby nebyla ohrožena či poškozena funkčnost Služby nebo jakékoli její části.

20. V případě, že pro poskytování Služby jsou potřebné osobní údaje Uživatele, je Uživatel povinen poskytnout tyto údaje pravdivě a je povinen informovat Provozovatele o jejich změně v souladu s konkrétními pravidly pro jejich aktualizaci stanovenými Provozovatelem. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v informaci o zpracování osobních údajů.

21. Uživatel není oprávněn obcházet či narušovat softwarovou ochranu Služby nebo jakékoli její části, zejména Software a Rozhraní Služby ani narušovat jejich provoz (zejména zasíláním automaticky generovaných nevyžádaných sdělení či automaticky generovaných přístupů do Služby, Rozhraní Služby nebo do e-shopu.

22. Uživatel bude hradit Provozovateli odměnu za poskytování Služby v souladu s platným ceníkem stanoveným Provozovatelem.

VII. Trvání smlouvy

1. Provozovatel si vyhrazuje právo na ukončení smlouvy s Uživatelem, který

 1. užívá Službu v rozporu s právními předpisy, s dobrými mravy nebo s těmito Podmínkami
 2. provozuje e-shop v rozporu s právními předpisy, zejména pokud nemá odpovídající živnostenské oprávnění
 3. ve svém e-shopu nabízí zboží v rozporu s ustanovením čl. VI odst. 6.
 4. neuhradil odměnu za Službu na období, které navazuje na období, pro které byla odměna za Službu uhrazena

V případech uvedených v tomto odstavci nevzniká nárok na vrácení poměrné části uhrazené odměny za nevyčerpanou Službu, ani na náhradu škody.

2. Smlouva trvá po dobu, na kterou je odměna za Službu uhrazena. Uhrazením odměny za Službu na další období dochází k prodloužení doby trvání smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem o poskytování Služby na toto další období, takto může být doba trvání smlouvy prodlužována opakovaně. Uživatel je tak oprávněn Smlouvu ukončit neuhrazením odměny na další období.

3. Provozovatel má právo ukončit Smlouvu s konkrétními Uživateli výpovědí doručenou Uživateli nejpozději 14 dnů před skončením období, na které má Uživatel uhrazenu odměnu za poskytování Služby. Smlouva v takovém případě končí uplynutím tohoto období. Výpověď v souladu s tímto odstavcem lze doručit buď písemně na adresu Uživatele evidovanou v rámci Služby, nebo v elektronické verzi na e-mailovou adresu Uživatele evidovanou v rámci Služby.

4. V případě předčasného ukončení Smlouvy ze strany Uživatele (tj. před uplynutím období, na které je Služba uhrazena) nemá Uživatel nárok na vrácení poměrné části uhrazené odměny za nevyčerpanou Službu.

5. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz Služby nebo jakékoli její části. Ukončením provozování Služby končí veškeré Smlouvy a Uživateli.

6. Provozovatel provozuje Službu na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje zabezpečení jejího provozu, nelze vyloučit její dočasnou, částečnou nebo úplnou, nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok Uživatele či třetích stran na náhradu škody či poskytnutí jakékoli slevy či náhradního plnění.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem o poskytování Služby se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem podle zákona č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém, a pro rozhodování sporů vyplývajících z této Smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.

2. Veškerá komunikace s Uživatelem může být doručována na jeho elektronickou adresu.

3. Je-li některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení se použije taková platná právní úprava, jejíž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností ustanovení není dotčena platnost těchto Podmínek.

4. Smlouva včetně Podmínek je archivována Provozovatelem v elektronické podobě.

5. Provozovatel je oprávněn měnit tyto Podmínky. Informaci o takovéto změně bude publikovat v Rozhraní Služby nejpozději 14 dnů před nabytím účinnosti změny.

6. Tyto Podmínky pro užívání služby Mimishop nahrazují Provozní podmínky Serveru a nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018